Tammikuu 2012

22.01.2012

Strategioissa korostettiin, että edelläkävijät ottavat ilmastonmuutoksen huomioon jo nyt, sillä ilmastonmuutoksen liiketoimintapotentiaalin sekä riskien tunteminen on tärkeää. Energiansäästöinvestoinnit ovat investointeja yrityksen kilpailukykyyn ja imagoon. Riskien ja säästömahdollisuuksien lisäksi strategioissa tunnistettiin myös se, että alueellamme on jo olemassa yrityksiä, joiden koko liiketoiminta pohjautuu kestävään kehitykseen.

Yritysnäkökulman todettiin kuitenkin vaativan tarkempaa analyysiä ja sitä on vuoden 2011 aikana tehty muun muassa Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja sen elinkeinojaoksen puitteissa. Keskeisiä ohjenuoria tässä asiassa ovat olleet muun muassa yhteistyön korostaminen, eri toimijoiden jo tekemän työn tunnistaminen, Satakuntayhteistyö sekä yritysten innovaatiopotentiaalin hahmottaminen.

Työ on vielä kesken. Alkuvuodesta 2012 muotoillaan ns. Business Plan, jonka MYR käsittelee osaltaan helmikuussa 2012. Tavoitteena on tunnistaa muutama konkreettinen etenemismalli, joiden pohjalta alueemme ympäristö- ja energialiiketoiminta vahvistuu vielä entisestään. eGreenNet-hanke on toiminut osaltaan tässä prosessissa mukana asiantuntijaroolissa.

 


 

Flowpark ennakkoluulottomasti mukaan MIPS-laskentaan

Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana kurssille, jossa he suorittavat yrityselämän toimeksiantajalle tämän haluaman MIPS-laskennan eli materiaalin kulutuksen laskennan. Yritys luovuttaa tarvittavat tiedot tuotteesta tai palvelusta, joiden pohjalta opiskelijaryhmä suorittaa laskennan. Marraskuussa 2011 opiskelijat suorittivat laskennat yhteensä viidelle eri yritykselle. Yksi mukana olleista yrityksistä oli seikkailuhuvipuisto Flowpark.

MIPS eli Material Input Per Service Unit on laskentamenetelmä, jossa materiaalinkulutus suhteutetaan siitä saatavaan hyötyyn. Saaduilla MIPS-luvuilla arvioidaan kulunutta luonnonvarojen määrää tuotettua tuotetta tai palvelua kohden, jolloin voidaan tehokkaasti arvioida saman palvelun tuottamista eri tavoilla. Saatujen tulosten perusteella voidaan löytää malli, joka tehokkaimmin sekä tuottaa yritykselle voittoa, minimoi kustannuksia että säästää toimintamallillaan eniten luontoa. (Suomen luonnonsuojeluliitto.)

Flowpark on vuonna 2009 perustettu seikkailuhuvipuisto, jossa kaikenikäiset pääsevät kokeilemaan taitojaan eri vaikeusasteen seikkailuradoilla. Seikkailuradat on rakennettu eläviin puihin, kuitenkin huomioiden, että puut eivät vahingoitu käytössä. Eri vaikeusasteen radoilla kiipeilijät pääsevät samalla sekä pitämään hauskaa että testaamaan omaa fyysistä kestävyyttään. Flowpark-puistoja on tällä hetkellä Turussa, Lappeenrannassa, Ähtärissä, Vierumäellä, Tampereella ja Hämeenlinnassa.

Opiskelijaryhmä suoritti MIPS-laskennan Turussa sijaitsevalle puistolle ja tarkasteli tuloksia yhden asiakaskäynnin näkökulmasta. ”MIPS-laskentaan oli helppo lähteä mukaan, sillä ekologisuus on alusta asti ollut Flowparkille tärkeä arvo ja ympäristön huomioimiseen pyritään kaikessa toiminnassa”, Flowparkin toimitusjohtaja Janne Kalhama kertoo. Kun yritys toimii aidossa luonnonympäristössä, se asettaa haasteita toiminnalle, joka tulisi ottaa kaikessa ympäröivä luonto huomioon. Tällöin muun muassa materiaalivalinnoilla on suuri merkitys.

Opiskelijoiden tehtävänä oli siis selvittää yrityksen nykyisen materiaalikulutuksen tilanne ja saatujen tulosten pohjalta ehdottaa yritykselle kestävämpiä ratkaisuja. Flowparkin toiminnassa monet asiat olivat jo etukäteen kunnossa ja tarkasti mietitty, joten saadut tulokset eivät Kalhaman mukaan tuoneet suuria yllätyksiä. Puistossa myydään esimerkiksi 15 000 kappaletta puuvillaisia suojahansikkaita vuodessa. Hansikkaiden ostaminen on asiakkaalle vapaaehtoista, mutta materiaalin vaihtaminen esimerkiksi pidemmän käyttöiän omaavaan nyloniin mahdollistaisi niiden uusiokäytön. Lisäksi asiakkaille olisi hyvä korostaa, että omien hanskojen tuominen olisi sekä kannattavampaa että edullisempaa.

MIPS-laskennasta saadut tulokset voivat usein vaikuttaa mitättömiltä tai hyvin pieniltä valinnoilta koko toiminnan mittakaavassa, mutta ne voivat osoittautua ratkaiseviksi säästökohteiksi. Flowpark oli saatuihin tuloksiin tyytyväinen, ja yritys on jo ehtinyt hyödyntämään laskentaa omassa viestinnässään. Toimitusjohtaja Kalhama korostaa, että todellista hyötyä laskennasta on yritykselle kun siitä tehdään toistuva toimintaprosessi: ”Jatkossa toivomme laskennasta säännöllistä, jotta kehitystä voidaan seurata”. Tällöin tehty laskenta siis ”maksaa” itsensä oikeasti takaisin.

Teksti: Jenni Suominen 01/2012

 


Tietoa ajankohtaisista asioista!

eGreenNet on varsinaissuomalainen ympäristöosaamisverkosto. Suomessa toimii aktiivisesti myös muita verkostoja, joista yksi on Teknologiateollisuus ry:n sivusto. Vahvin tuki heiltä toki tulee omille jäsenyrityksille, mutta verkoston uutiskirjeen voi tilata kuka tahansa ja sivustolta löytyvistä julkaisuista on laajasti hyötyä. Erityisen hyvää sivustossa ja uutiskirjeissä on se, että pk-yrityksiä kiinnostavia asioita on tuotu vahvasti esille.

 


eGreenNet voi auttaa yritystänne kehittämään ympäristöliiketoimintaa

eGreenNet-palvelu pyrkii tekemään ympäristöliiketoiminnan mahdollisuuksia näkyväksi. Se on kehittämiskonsepti, jonka avulla autetaan pk-yrityksiä esimerkiksi parantamaan markkinointia, rahoitussuunnittelua, kansainvälistymistä ja verkostoitumista ympäristöliiketoiminnassa.

Tämä palvelu eli ”eGreenNet – liiketoiminnan kehittämissuunnitelma” on Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksille suunnattu työkalu. Alueellamme on lukuisia pk-yrityksiä, joiden tuotteissa ja palveluissa on huomioitu ympäristönäkökohtia. Niitä ei kuitenkaan välttämättä ole hyödynnetty, esimerkiksi viestitty niistä asiakkaille.

Yritykselle eGreenNet-palvelu maksaa 150 euroa ja vaatii yhteensä yhden työpäivän verran ajallista resurssia. Yritykselle tehdään sen omien kehittämistarpeiden pohjalta ympäristöliiketoiminnan kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelman tarkoituksena on ohjata yritystä tehostamaan omaa toimintaansa ympäristönäkökulmat huomioiden.

Kysy lisää!

Piia Nurmi, projektipäällikkö
piia.nurmi@turkuamk.fi
p.040 355 0931