Marraskuu 2014

10.11.2014
Punaisen Norsun banderolleista valmistamat pussukat

Molok Oy – totuus piilee pinnan alla

Molok Oy on vuonna 1991 perustettu jätteenkeräyssäiliöitä valmistava yritys. Molok Oy tuottaa osaamisellaan ratkaisuja eri käyttäjäryhmien jätehuoltoon, sitoen yksilöllisen kulutustottumuksen osaksi kokonaisvaltaista ympäristöteknologiaa. Molok Oy on panostanut tuotekehitykseen alusta alkaen ja innovatiiviset ratkaisut kiinnostavat kansainvälisestikin. Yritys on 23-vuotisen toimintansa aikana laajentunut kansainväliseksi yritykseksi, jonka tuotteet tunnetaan ympäri maailmaa.

 Molok Oy:n SYVÄKERÄYS® innovaation taustalla on yrityksen perustaja, Veikko Salli. Järjestelmän keskeinen ajatus on hyödyntää pystysuuntainen muoto, jolloin kaksi kolmasosaa säiliöstä jää maanpinnan alapuolelle. Tällä saavutetaan parempi keräyskapasiteetti ja pidempi tyhjennysväli verrattuna perinteisiin maan pinnalle sijoitettaviin jätteenkeräysastioihin. Ympäristö on myös hygieenisempi ja säiliöiden sijoittelu on helpompaa kuin ennen. Molok Oy tarjoaa koko paketin: säiliöt sekä huolto- ja puhdistuspalvelut. Molok-säiliöiden pesu- ja huoltopalveluita tarjoavat valtuutetut huoltoliikkeet ympäri maan.

Molok Oy on sitoutunut noudattamaan kestävän kehityksen periaatetta kaikessa toiminnassaan ja pyrkii vaikuttamaan yhteisesti asetettujen ekologisten tavoitteiden toteuttamiseen. Tuotekehitys on merkittävä osa yrityksen toimintaa ja siinä panostetaan erityisesti kestävän kehityksen edistämiseen.

 

Tavoitteena kokonaisvaltainen tyytyväisyys

Toimintaperiaatteiden kulmakiviä ovat tyytyväinen asiakas, tyytyväinen ympäristö ja tyytyväinen työntekijä. Nämä saavutetaan toimittamalla ja tekemällä se, mitä asiakkaan kanssa on sovittu, käyttämällä kierrätysmateriaaleja tuotannossa ja varmistamalla terveellinen, turvallinen ja viihtyisä työympäristö.

Molok Oy noudattaa ympäristöliiketoiminnan periaatteita monella saralla. Yrityksen valmistamat tuotteet, jätteenkeräyssäiliöt, edistävät ympäristön hyvinvointia tehostamalla jätehuoltoa ja pidentämällä tyhjennysvälejä. Säiliöt valmistetaan osittain kierrätysmateriaaleista, kuten kierrätysmuovilaudoista ja komposiittilaudoista, jotka ovat UPM-Kymmene Oyj:n ylijäämämateriaalia. Molok Oy:n valmistamat jätteenkeräyssäiliöt voidaan kierrättää. Yrityksen laatu- ja ympäristösertifikaatit ovat myös osoitus siitä, että Molok Oy:n syväkeräysjärjestelmä on kehitetty ympäristöasiat huomioon ottavasta näkökulmasta.

 

Molok Oy:stä, sen tuotteista ja palveluista lisätietoa antaa:

Heikki Seitsonen 

Aluepäällikkö, Molok Oy

p. 044 290 0205 / heikki.seitsonen@molok.com

www.molok.com

 

Teksti: Essi Hillgren, Turun AMK

 


Ympäristöliiketoimintaa resurssitehokkuudesta: lemmikkieläinruokapussit ja mainosbanderollit kiertoon

Varsinais-Suomessa on jo yli vuoden ajan aktiivisesti edistetty resurssitehokkuutta ja pyritty luomaan uutta liiketoimintaa jätteestä. Käynnissä olevan RESU-hankkeen yhtenä päätavoitteena on hakea ratkaisua Varsinais-Suomen alueella toimivien yritysten ylijäämämateriaalin parempaan hyötykäyttöön joko yrityksen omassa tai toisen yrityksen toiminnassa. Toiminnassa on keskitytty erityisesti teollisuuden sivuvirtoihin, mutta case-luontoisesti on pilotteja tehty myös muista materiaaleista, kuten lemmikkieläinruokapusseista ja mainosbanderolleista.

Hankkeen yhtenä toimintatapana on opiskelija-yritys-yhteistyön kehittäminen ja opiskelijoiden innovatiivinen ja monipuolinen osallistaminen. Hankkeen puitteissa toteutetaan erilaisia kokeiluja ja pilotteja uudelleen hyödynnettäviin ylijäämämateriaaleihin liittyen. Kohderyhmänä ovat yritykset, jotka joko tuottavat ylijäämämateriaalia, hyödyntävät tai jatkojalostavat sitä tai ovat halukkaita luomaan innovatiivisesti ja ennakkoluulottomasti uutta liiketoimintaa ylijäämämateriaaleista. Hankkeessa on myös mukana eri alan asiantuntijoita ja julkisia kehitysorganisaatioita. RESU-hankkeen toteuttajina toimivat Turun AMK ja Turku Science Park. eGreenNet-hanke on toiminut RESU:n yhteistyökumppanina.

 

Case: Musti ja Mirri ja Lassila & Tikanoja

Lemmikkitarvikeketju Mustin ja Mirrin sekä Lassila & Tikanojan yhteistyönä on tehty pilotti, jossa erilliskerätään alumiinia sisältäviä lemmikkieläinruokapusseja. Asiakkaiden Musti ja Mirri -myymälöihin toimittamat ruokapussit jatkohyödynnetään Finnsementillä sementin valmistuksessa korvaamaan kivihiilipölyä. Pilotti on aloitettu keväällä 2014. Opiskelijat ovat olleet pilotissa mukana ideointivaiheesta lähtien.

 

Case: Mainosbanderollit – jätteestä design-tuotteeksi

Kaatopaikkajätteeksi päätyvistä mainosbanderolleista suunnitellaan ja toteutetaan uusia, käyttöä kestäviä tuotteita. Opiskelijat osallistuvat hankkeeseen muun muassa ideointiprojektipajan muodossa. Yhteistyössä toimivat tällä hetkellä Turun kaupunki ja Kaupunginteatteri, Ruisrock sekä Punainen Norsu. Mainosbanderolleista on valmistettu esimerkiksi kosmetiikkalaukkuja. Opiskelijoiden ideoiden pohjalta on tavoitteena saada uusia tuote- ja käyttöideoita.

Punaisen Norsun banderolleista valmistamat pussukat
Punaisen Norsun banderolleista valmistamat pussukat
Jatkossa laajempaa yhteistyötä

Resurssitehokkuuden edistäminen jatkuu myös tulevina vuosina. eGreenNet -verkosto jatkaa yhteistyötä ja kokoaa myös tulevina vuosina verkostonsa kautta uusia tahoja mukaan laajenevaan, konkreettiseen yhteistyöhön. Yritys-opiskelija-yhteistyötä tehdään jatkossa mm. lounaisrannikon yritysten ja ammattikorkeakoulujen kanssa osana CoastAL-yhteistyötä. Jatkossakin sivustolta www.resurssitehokkuus.fi löytää yhteystietoja ja konkreettisia esimerkkejä toiminnasta.

 

Teksti: Essi Hillgren & Milla Popova, Turun AMK

 


Jätehuolto-osaamisesta koulutusvientituote

WastED.fi -projektin tuloksena syntyi innovatiivinen jätehuollon koulutustuote. Sitä lähdetään nyt viemään maailmalle eri maiden jätehuoltoalan kouluttajille. Yrityksilläkin on mallissa oma roolinsa.

Turun ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristöopisto Sykli sekä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ovat kehittäneet WastED -projektissa jätehuollon koulutuspakettia vietäväksi muualle maailmaan. WastED -projektin ideana on ollut löytää paikasta riippumaton ja innovatiivinen tapa kouluttaa eri maista tulevia jätehuollon osaajia kansainvälisessä oppimisympäristössä. Kohderyhmänä ovat jätehuollon kouluttajat, jotka voivat koulutuksen saatuaan jälleen kouluttaa muita kotimaansa jätehuollon ammattilaisia. Kaksivuotinen ESR-rahoitteinen WastED -projekti on nyt päättymässä. Tulokset ovat hyvät: on syntynyt tuote jätehuoltoalan osaamisen koulutusvientiin.

 

Kansainvälinen ote 

Projektipäällikkö Henna Knuutila Turun AMK:sta kävi äskettäin Vietnamissa mallintamassa tuotetta Aasian markkinoille ja etsimässä sopivia liiketoimintamalleja sekä kumppanuuksia. Knuutila kertoo, ettei kyse ole luentopaketista, vaan opetusmenetelmien valikoimasta, oppimistapojen oppaasta ja opetuksen suunnittelua helpottavasta aineistosta. “On monia polkuja, joista kouluttaja voi valita sopivat menetelmät ja teemat, joilla sisältöä voi opettaa: ryhmätyöt, yksilötyöt, videot, ekskursiot, lähiopetuksen… Materiaaleja on huikea määrä. Jätehuoltoa voi oppia lukuisin eri tavoin”, Knuutila kuvailee.

Koulutuspaketin käytännön toimivuutta testattiin keväällä opiskelijaryhmällä. Ryhmä koostui suomalaisista, virolaisista ja latvialaisista korkeakouluopiskelijoista. Valmis koulutuspaketti sisältää kahdeksan moduulia, joista yhtä testattiin pilotin aikana. Kansainvälinen ryhmätyö tuo uudenlaisia näkökulmia kunkin koulutettavan, oman maan jätehuoltokäytäntöjä tarkasteltaessa. Uudenlaiset innovaatiot leviävät ja tiedonkulku lisääntyy.

“Innovaativinen idea. Oli mahtavaa, että koulutuksessa oli vuorovaikutusta erimaalaisten ihmisten välillä”, kommentoi eräs pilottiin osallistunut opiskelija.

 

Koulutusalan vienti hyvä mahdollisuus suomalaisille yrityksille

Koulutuspaketin kahdeksan teemaa muotoutuivat niin ikään piloteissa Latvian ja Viron kohdealueilla. Ne valittiin kiinnostuksen ja tarpeen perusteella. Aiheina ovat mm. jätelainsäädäntö, vaaralliset jätteet ja jätelogistiikka.

Knuutila näkee koulutusalan viennin hyvänä keinona myös suomalaisille yrityksille saada jalka oven väliin tietyille markkinoille. Samalla, kun lähikouluttajat kertovat suomalaisista ja eurooppalaisista esimerkeistä, yritys voisi kertoa roolistaan siinä ja samalla löytää bisneskumppaneita kohdemarkkinoilta. Knuutilan mukaan yhteistyö sopisi myös kunnallisen sektorin organisaatioille. “Esimerkiksi Brasiliassa ja Vietnamissa on ongelmana se, että sieltä puuttuu jätehuollon alueellinen organisointi. Juuri se on kunnallisten toimijoiden vahvinta osaamista”.

Lue lisää: www.wasted.fi

 

Kirjoittajavieraat: Sara Malve (Turun AMK) ja Elina Saarinen (Uusiouutiset)

Ympäristöteko 2014 -palkinto PS Processing Oy:lle ja Ozoclean Oy:lle

Varsinaissuomalaisille pk-yrityksille vuosittain järjestettävän Ympäristöteko -kilpailun palkinto jaettiin tänä vuonna kahdelle eri alalla toimivalle yritykselle. PS Processing Oy on kehittänyt uuden kierrätysprosessin EPS- eli styroxjätteelle. Ozoclean Oy puolestaan tuo maahan laitetta, jolla valmistetaan otsonivettä, joka on tehokas ympäristöystävällinen puhdistusaine. Lisäksi myönnettiin kunniamaininta Kiinteistö Oy Salon Salorankatu 5-7:lle 4000 m2:n aurinkovoimalan rakentamisesta.

Lue koko juttu Valonian sivulta: http://www.valonia.fi/public/default.aspx?contentid=545388&nodeid=14098.

 

eGreenNet onnittelee molempia palkittuja ja kunniamaininnan saanutta!

 

Ympteko-keskikoko-nettiin